Anna Kałuża-Handke


Anna Kałuża-Handke - Okręg nr 12

Sołectwa: Psary ulice: Główna, Kasztanowa, Długa od numeru 1 do numeru 8 i numer 10, Łąkowa, Nowa, Polna, Willowa; Szymanów ulice: Liliowa, Lawendowa, Lotnicza numery parzyste od numeru 2 do numeru 66 i numery nieparzyste od numeru 21 do numeru 45, Łąkowa, Parkowa, Polna, Storczykowa, Kwiatowa, Widawska

[pobierz] 5.8 MB ulotka-anna-kaluza-handke

Ulotka wyborcza Anny Kałuża-Handke


1. Kanalizacja w Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach


     W 2018 roku gmina rozpoczyna największą w swojej dotychczasowej historii inwestycję - budowę kanalizacji w tzw. Wrocławskiej Aglomeracji Ściekowej, czyli w Psarach, Szymanowie i Krzyżanowicach. W interesie wszystkich jest sprawne przeprowadzenie tej inwestycji, a na sukces składają się: zapewnienie środków finansowych w kolejnych budżetach gminy na budowę sieci oraz sprawne przyłączanie kolejnych gospodarstw, m.in. poprzez dobrą komunikację z Mieszkańcami oraz dofinansowanie przez gminę budowy przyłączy do budynków mieszkalnych. Jako Państwa przedstawicielka w Radzie Gminy będę Waszym łącznikiem z gminą. Będę dopingować Urząd Gminy do pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie przyłączy, tak aby przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej było dla Państwa jak najmniejszym obciążeniem finansowym.

 

2. Ścieżki rowerowe w gminie.

 

     W wielu krajach europejskich rower jest pełnoprawnym środkiem transportu. Świetnie sprawdza się w przemieszczaniu na krótkich dystansach. Jest jednak podstawowy warunek: potrzebna jest dobra infrastruktura rowerowa. Ścieżki rowerowe nie są potrzebne wewnątrz osiedli mieszkaniowych, natomiast konieczne jest połączenie ze sobą trasami rowerowymi sąsiadujących miejscowości. W gminie Wisznia Mała w praktyce istnieje tylko jedna trasa rowerowa - wzdłuż dawnej krajowej “piątki” od Psar do Wysokiego Kościoła. Konieczne jest zaplanowanie i systematyczna realizacja sieci tras pieszo-rowerowych łączących miejscowości. Jako Państwa radna będę zabiegać zwłaszcza o: budowę brakującego odcinka trasy rowerowej wzdłuż ul. Głównej w Psarach (od wałów powodziowych na rz. Widawie do ul. Lotniczej w Szymanowie), budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Parkowej z Psar do Krzyżanowic, budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Głównej w Krzyżanowicach. Te trzy inwestycje pozwolą na sprawne połączenie rowerowe Psar, Szymanowa i Krzyżanowic z sąsiednimi miejscowościami oraz z Wrocławiem.

 

3. Dobry system gospodarki odpadami

 

    Gminny program gospodarki odpadami musi uwzględniać specyfikę lokalną. W ramach programu selektywnej zbiórki odpadów należy zbierać nie tylko frakcje odpadów, które narzuca ustawa, ale również te, które powstają w gospodarstwach. Wisznia Mała to gmina wiejska, a znakomita większość gospodarstw to budynki jednorodzinne z przydomowymi ogródkami. Dlatego odbiór odpadów należy dostosować do potrzeb mieszkańców. Jako Państwa przedstawicielka w radzie gminy będę zabiegać o to, aby obok zbieranych już frakcji odpadów (papier, szkło, tworzywa, odpady zmieszane) gmina zaczęła odbierać również odpady zielone (ogrodowe) oraz bioodpady (np. resztki kuchenne). System oczyszczania jest przecież dla Mieszkańców.

 

4. Świetlice wiejskie dostępne dla mieszkańców

 

    Świetlice w miejscowościach są przede wszystkim dla Mieszkańców. Powinny służyć jako miejsca spotkań, rozrywki, kultury i rozwoju. Dlatego jako Państwa radna będę działać na rzecz oddania świetlic lokalnym społecznościom. Świetlica może być miejscem: spotkań klubu seniora, zajęć popołudniowo-wieczornych dla dzieci i młodzieży, zajęć z zakresu samorozwoju dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje, weekendowych spotkań mieszkańców, imprez okolicznościowych oraz wielu innych działań, na które instytucje gminne mogą nie mieć pomysłu, a być może myślą już o nich Państwo lub Państwa dzieci. Świetlicą nie musi zarządzać OKSiR. Może to robić sołectwo lub miejscowa organizacja społeczna działająca w danej miejscowości. OKSiR mógłby wspierać Mieszkańców w zakresie administracyjno-finansowym, ale decyzję o przeznaczeniu świetlicy powinni podejmować mieszkańcy.

 

5. Aktywni seniorzy


    W naszych rodzinach, po sąsiedzku, w naszych miejscowościach żyją seniorzy, którzy chcą być aktywni, działać, rozwijać się. Nasza lokalna wspólnota samorządowa powinna zapewniać im ku temu możliwości. Jako Państwa radna chcę działać również na rzecz aktywnych seniorów. Zainicjowany w mijającej kadencji gminny klub “Senior+” powinien działać w większości miejscowości, nie tylko w Ligocie Pięknej. Dlatego będę pracować nad pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na organizację zajęć dla seniorów, np. zajęć aktywizujących, szkoleń, spotkań z interesującymi ludźmi i imprez okolicznościowych.

 

6. Młodzież wie, czego chce

 

    Młodzi mieszkańcy Psar i Szymanowa bardzo dobrze wiedzą, czego im potrzeba. Należy rozmawiać z nimi i słuchać ich głosu. Dlatego będę również radną młodych ludzi. Zamierzam wspierać ich pomysły i pomagać w ich realizacji. Wiem, jak pozyskiwać pieniądze z zewnątrz na finansowanie działań społecznych, również organizowanych przez młodych i dla młodych. Wspólnie zrobimy wiele.

 

7. Wiedza to podstawa

 

   Podstawową inwestycją w najmłodsze pokolenie jest edukacja, która odbywa się również poza szkołą. Świetlice wiejskie mogą stać się miejscem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Będąc Państwa radną, przy wsparciu Urzędu Gminy, zamierzam pozyskiwać fundusze na systematyczne zajęcia edukacyjne, hobbistyczne oraz wspierające uczniów z problemami w nauce.

 

8. Kobiety wracają do pracy

 

   Powrót na rynek pracy po wielomiesięcznej, a czasem wieloletniej przerwie to bardzo często ogromny stres dla kobiet, które z różnych powodów były wyłączone z życia zawodowego. Dlatego jako Państwa radna będę działać na rzecz tych kobiet. Poprzez aktywizację zawodową rozumiem: organizację różnego rodzaju spotkań, między innymi z psychologiem czy doradcą zawodowym; organizację szkoleń i innych form aktywizacji mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych; poszukiwanie funduszy na rozpoczęcie działalność gospodarczej; pomoc w samozatrudnieniu.

 

9. Przejrzysta gmina

 

   Przejrzyście funkcjonująca gmina oparta o sprawne kanały komunikacji urzędu z Mieszkańcami to podstawa nowoczesnego społeczeństwa. Dlatego jako Państwa przedstawicielka w Radzie Gminy będę dopingować Urząd Gminy do opracowania prostego dostępu do informacji publicznej, np. poprzez wprowadzenie dostępnego on-line rejestru umów, czytelne i logiczne zamieszczenie wszystkich informacji na stronie BIP urzędu oraz dalszy rozwój usług elektronicznych. W XXI wieku naprawdę nie trzeba odwiedzać urzędów