Program wyborczy kandydatki na Wójta Gminy Wisznia Mała Marzanny Jurzysta-Ziętek


 

Nasz program dla gminy Wisznia Mała stworzyliśmy w oparciu o własne spostrzeżenia, pomysły i doświadczenia, ale przede wszystkim w oparciu o Państwa sugestie i potrzeby zebrane podczas spotkań z mieszkańcami.

 

MY NIE OBIECUJEMY - MY BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROGRAM

 

PROGRAM WYBORCZY

 1. Jawne i przejrzyste zarządzanie gminą
 2. Zwiększenie udziału i wpływu mieszkańców na funkcjonowanie gminy poprzez stałe konsultacje każdej inwestycji
 3. Wójt dostępny dla mieszkańców
 4. Uruchomienie „Internetowej Platformy Dialogu Społecznego”
 5. Dostępny i upubliczniony rejestr umów
 6. Dostęp mieszkańców do wszystkich informacji i działań gminy oraz podległych jednostek
 7. Sukcesywna budowa i poprawa stanu dróg gminnych i chodników
 8. Efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych.
 9. Wykorzystanie wszelkich możliwych dotacji i środków zewnętrznych na budowę i modernizację dróg gminnych, polnych około gminnych i wspólnych (powiatowych i wojewódzkich na terytorium gminy) we współpracy z odpowiednimi jednostkami powiatowymi, wojewódzkimi, Lasami Państwowymi itp.
 10. Systematyczne oświetlanie ulic w energooszczędnej technologii LED
 11. Poprawa funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy, a także rozszerzenie usług o większy dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów
 12. Budowa nowej szkoły w Wiszni Małej
 13. Przystąpienie do programu „Mieszkanie za 500 zł”. Budowa przez samorządy za środki pozyskane z kredytów gwarantowanych przez państwo, na należących do nich gruntach mieszkań komunalnych, o powierzchni 40 m2, oddawanych w stanie deweloperskim wykończonym, przeznaczonych na najem za kwotę 500 zł miesięcznie z możliwością przejścia mieszkania na własność na najemcę po spłacie zobowiązania zaciągniętego przez samorząd na budowę mieszkania.
 14. Stworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz planu zagospodarowania przestrzennego, określających długofalową wizję rozwoju naszej gminy
 15. Doprowadzenie do szybkiego uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego popartego konsultacjami społecznymi
 16. Zmiana struktury obszarów wiejskich poprzez scalanie gruntów
 17. Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie gminy
 18. Wspomaganie działalności rolniczej i gospodarczej
 19. Darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych, wprowadzenie w gminie światłowodu
 20. Rozwój oświaty z naciskiem na naukę języków obcych
 21. Adaptacja budynków na mieszkania socjalne
 22. Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, wspieranie lokalnych przedsiębiorstw poprzez utworzenie Rady Biznesu działającej przy radzie gminy
 23. Otwarcie się na partnerstwo publiczno-prawne
 24. Ekonomiczne gospodarowanie finansami gminy. Bilans otwarcia sporządzony na podstawie rzeczywistych danych. Przygotowanie realnego budżetu gminy.
 25. Uruchomienie „Grouponu Samorządowego” czyli Wspólne Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Centrum Zakupów Wspólnych dla wszystkich podległych jednostek – także w porozumieniu z innymi gminami
 26. Powołanie kilku Rad Konsultacyjnych Wójta, by każda grupa społeczna miała swoją reprezentację jako organ doradczy, współuczestniczący, którego zdanie jest ważne dla dalszego rozwoju gminy (Rada Biznesu, Rada Seniorów, Rada Kobiet, Klaster NGO)
 27. Przedłużenie trasy komunikacji miejskiej linii 908 do Wiszni Małej
 28. Budowa sieci logicznie połączonych ścieżek rowerowych
 29. Doprecyzowanie funkcji i zadań OKSIR w celu efektywniejszego wykorzystania świetlic i poszerzenia oferty aktywizującej mieszkańców naszej gminy
 30. Oddanie świetlic wiejskich do dyspozycji mieszkańców i wsparcie lokalnych liderów do organizacji działań z wykorzystaniem tych pomieszczeń.
 31. Zapewnienie wkładu własnego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych na projekty pozyskujące środki zewnętrzne realizowane przez stowarzyszenia i pomoc merytoryczna w pisaniu wniosków.
 32. Zrównoważony rozwój klubów sportowych na terenie naszej gminy
 33. Uruchomienie kąpieliska w Wiszni Małej wraz z infrastrukturą rekreacyjną
 34. Uruchomienie przy GOPS-ie opiekuna osób chorych i samotnych
 35. Rozwój turystyki poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i gminami w wyznaczaniu szlaków turystycznych, promocję lokalnych produktów, oraz budowę małej infrastruktury turystycznej
 36. Wykorzystanie infrastruktury sportowej dla propagowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia mieszkańców gminy Wisznia Mała
 37. Konsekwentne działania na rzecz budowy ekranów przy drodze ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała
 38. Sprecyzowanie czasu wykonania kanalizacji i przystąpienie do realizacji tej inwestycji.
 39. Wykorzystanie potencjału turystycznego Doliny Widawy
 40. Rozbudowa infrastruktury gazociągowej
 41. Program antysmogowy - przystąpienie do rządowego programu wymiany pieców "Czyste Powietrze"
 42. Stały udział w programie usuwania azbestu z budynków w gminie Wisznia Mała

 

 

 

 

 

Jawność, przejrzystość, transparentność i współzarządzenia 

 

 • Jawne i przejrzyste zarządzanie gminą,
 • Zwiększenie udziału i wpływu mieszkańców na funkcjonowanie gminy poprzez stałe konsultacje każdej inwestycji,
 • Wójt dostępny dla mieszkańców
 • Uruchomienie „Internetowej Platformy Dialogu Społecznego”
 • Dostępny i upubliczniony rejestr umów,
 • Dostęp mieszkańców do wszystkich informacji i działań gminy oraz podległych jednostek,
 • Stworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz planu zagospodarowania przestrzennego, określających długofalową wizję rozwoju naszej gminy,
 • Ekonomiczne gospodarowanie finansami gminy. Bilans otwarcia sporządzony na podstawie rzeczywistych danych.
 • Przygotowanie realnego budżetu gminy.
 • Uruchomienie „Grouponu Samorządowego” czyli Wspólne Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Centrum Zakupów Wspólnych dla wszystkich podległych jednostek – także w porozumieniu z innymi gminami

         

    Szanowni Państwo, proponujemy przejrzyste i transparetne zarządzanie gminą, gdzie każdy mieszkaniec w łatwy sposób sprawdzi na co i do kogo idą pieniądze gminne. Policzymy każdą złotówkę z budżetu i opiszemy na co zostanie przeznaczona. Będziemy publikować nie tylko przetargi, ale także zapytania ofertowe i zamówienia z wolnej ręki. Tworząc rejestr umów pokażemy każdy wydatek gminy. To Państwo będą wyznaczać kierunki rozwoju Waszych miejscowości i decydować o hierarchii potrzeb i kolejności inwestycji. Każdy mieszkaniec, chcący załatwić sprawę w urzędzie zostanie obsłużony kompleksowo, by tą sprawę w tym dniu załatwić, pracownicy urzędu będą służyć Państwu pomocą, a do wójta dostanie się każdy mieszkaniec, który przyjdzie do gminy. Platforma dialogu społecznego - będzie miejscem, gdzie przez internet będzie można zadać pytanie i uzyskać na nie odpowiedź bez specjalnego przyjazdu do gminy. Strona www.jurzysta-zietek.pl funkcjonuje tak od lat i łatwo sprawdzić każdą informację.

 

 

Mieszkania w gminie Wisznia Mała

 

 • Przystąpienie do programu "Mieszkanie za 500 zł”.
  Budowa przez samorządy za środki pozyskane z kredytów gwarantowanych przez państwo, na należących do nich gruntach mieszkań komunalnych, o powierzchni 40 m2, oddawanych w stanie deweloperskim wykończonym, przeznaczonych na najem za kwotę 500 zł miesięcznie z możliwością przejścia mieszkania na własność na najemcę po spłacie zobowiązania zaciągniętego przez samorząd na budowę mieszkania.
 • Efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych.
 • Adaptacja budynków na mieszkania socjalne
 • Wykorzystując programy rządowe i potencjał naszych mieszkańców możemy wspólnymi siłami rozbudować mieszkania w gminie. Wizualizację przygotowała Malinianka - autorka projektu Ewa Frankiewicz Pracownia Projektowa ARCHIDEA - projekt wykonany został na konkurs Mieszkanie +. Pani Ewa poczyniła już dalsze kroki w tym kierunku, mieszkania mogły by powstać w Strzeszowie i tak zostały zaprojektowane - by pasowały do pobliskich bloków.

 

   W Gminie brakuje mieszkań socjalnych, dom przy Wysokim Kościele został sprzedany przy budowie S5, a pieniądze miały być przeznaczone mieszkania - może powinniśmy je wykorzystać w połączeniu z programem rządowym.

 

 

 

Świetlice wiejskie dla mieszkańców  

 

    Oddanie świetlic wiejskich do dyspozycji mieszkańców i wsparcie lokalnych liderów w organizacji działań z wykorzystaniem tych pomieszczeń.

 

   Świetlice budowali nasi dziadkowie - dla nas mieszkańców. Dziś są nowe, wyremontowane, ale dla nas niedostępne lub za wysoką opłatą. Chcemy oddać świetlice mieszkańcom, to liderzy będą nimi zarządzać i przygotowywać ofertę dla każdej wsi, gmina będzie wspierać te działania. Kosztem wynajmu świetlicy dla mieszkańców to będzie opłata za media. Świetlice powinny tętnić życiem i integrować mieszkańców - przecież są dla nas.

 

 

Opieka zdrowotna w gminie Wsiznia Mała

 

 • Poprawa funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy, a także rozszerzenie usług o większy dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów.
 • Zwiększymy zakres usług specjalistów i poprawimy obsługę pacjentów w naszej przychodni, każdy zostanie przyjęty do specjalisty, w dniu kiedy zachorował, nie usłyszymy już nigdy, że należy przyjść za tydzień bo nie ma terminu choć korytarz pusty - choroby się nie planuje!

 

Kilka razy w tej sprawie już skutecznie interweniowaliśmy i była (chwilowa) poprawa!

 

 

 

Utworzenie strefy ekonomicznej na terenie gminy

 

   Stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, wspieranie lokalnych przedsiębiorstw poprzez utworzenie Rady Biznesu działającej przy radzie gminy.
   Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone, aby skłonić zagranicznych i krajowych inwestorów do rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej na ich terenie. Są to wyodrębnione administracyjnie obszary na terytorium Polski, które oferują możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw lub realizacji nowych projektów inwestycyjnych na preferencyjnych zasadach. Działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych skutkuje zwolnieniem z podatku dochodowego od dochodu działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z aktualnymi przepisami, SSE w Polsce mają działać co najmniej do końca 2026 roku.

   Specjalne Strefy Ekonomiczne przyspieszają rozwój gospodarczy polskich regionów, pomagają rozwijać nowe technologie, zwiększają konkurencyjność polskich produktów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, a także pomagają utrzymywać istniejącą infrastrukturę. Podczas konsultacji wypracujemy wspólne zdanie, gdzie na terenie naszej gminy powinny powstać strefy ekonomiczne i na jakich inwestorów Państwo wyrażają zgodę.

   Stworzenie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz planu zagospodarowania przestrzennego, określających długofalową wizję rozwoju naszej gminy

    Doprowadzenie do szybkiego uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego popartego konsultacjami społecznymi

     Zmiana struktury obszarów wiejskich poprzez scalanie gruntów
   Podczas konsultacji z Państwem wspólnie ustalimy kierunki rozwoju gminy, plan inwestycyjny i jego hierarchię oraz harmonogram realizacji działań w każdej wiosce. To Państwo będą decydować, które inwestycje robimy w pierwszej kolejności.

 

 

Budowa sieci logicznie połączonych ścieżek rowerowych.


   Logicznie - tzn: kiedy sąsiednie gminy (np. g. Trzebnica) zmierzają w naszym kierunku to warto zaplanować odcinek od Machnic do Będkowa, a dopiero później w Szewcach. (kilka razy zabiegałam o takie spotkanie włodarzy by ścieżki się łączyły). Trasa z Szewc powinna biec od jednej stacji do drugiej w Miłocinie, ale bezpiecznie wyznaczonym pasem, a nie "namalowanym rowerkiem"

 

 

Uruchomienie „Grouponu Samorządowego” czyli Wspólne Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Centrum Zakupów Wspólnych dla wszystkich podległych jednostek – także w porozumieniu z innymi gminami.


    Co to znaczy - to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz innych jednostek wieloodziałowego przedsiębiorstwa. Są to zwykle usługi o charakterze pomocniczym, m.in. usługi księgowe, zarządzenie zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, usługi informatyczne, a także obsługa zamówień i zakupów. Takie działania przyniosą oszczędności do budżetu gminy!

 

 

 

Uruchomienie kąpieliska w Wiszni Małej wraz z infrastrukturą rekreacyjną. 

Otwarcie się na partnerstwo publiczno-prawne

 

     Pamiętam z dzieciństwa, jak na rowerach całą grupą jeździliśmy na basen do Wiszni Małej - tak wtedy nazywaliśmy to miejsce. Było ono wizytówka naszej gminy: plaża, domki kempingowe, plac zabaw, sprzęt do wypożyczenia. Całe wakacje można było tam spędzić. W rozmowach z mieszkańcami wiele osób sugerowało by przywrócić to miejsce do dawnej funkcji. Otwarcie się na partnerstwo publiczno-prawne to jeden z pomysłów.

 

 

Wykorzystanie potencjału turystycznego Doliny Widawy.


    Wykorzystanie infrastruktury sportowej dla propagowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia mieszkańców gminy Wisznia Mała,
Rozwój turystyki poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i gminami w wyznaczaniu szlaków turystycznych, promocję lokalnych produktów, oraz budowę małej infrastruktury turystycznej.
Wykorzystując partnerstwo publiczno-prawne lub potencjał stowarzyszeń można zagospodarować Dolinę Widawy organizując spływy kajakowe,rajdy rowerowe, ścieżki zdrowia i wszystko inne, co wspólnie wypracujemy podczas konsultacji.

 

Opiekun osób chorych i samotnych

 

    Uruchomienie przy GOPS-ie opiekuna osób chorych i samotnych - osoby pracującej na etacie, a nie na umowie zleceniu, wsparcie pracowników GOPS w poprzez szkolenia praktyczne, a nie tylko teoretyczne - takie potrzeby Państwo do nas zgłaszacie.